جایگاه‌های تبلیغاتی

ما در هوچین بنرهای تبلیغاتی را در بهترین مکان و در دید مخاطب خود قرار دادیم، همچنین با انتخاب ابعاد استاندارد برای بنرها امکان طراحی بنر مناسب را فراهم نمودیم.